Bir Bağımlılık Tedavi Merkezindeki Etkinliklerin Tedavi Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi

İlker Aktürk - Psikoterapi,ACT, Terapi

Bir Bağımlılık Tedavi Merkezindeki Etkinliklerin Tedavi Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi

Amaç: Bu çalışmada bağımlılık tedavi merkezlerinde yapılan günübirlik etkinliklerin tedavi üzerindeki etkisine ilişkin bir bakış elde edilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırma, Ocak-Haziran 2019 tarihleri arasında Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ne (YEDAM) başvuran 72 danışanın geriye dönük verileri kullanılarak yapılmıştır. Örneklem merkezlerde düzenlenen etkinliklere katılan 37 kişilik çalışma ve etkinliklere katılmayan 35 kişilik kontrol grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Sonuçlar: Etkinliklere katılan kişiler arasında iyileşme açısından anlamlı bir farklılık bulunmamış, etkinliklere katılanlar ile katılmayanlar arasında görüşme sayısı açısından anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Etkinliklere katılanların daha fazla görüşmeye geldikleri görülmüştür. Gerçekleştirilen günübirlik etkinliklere katılımın danışanların iyileşmesi üzerinde doğrudan bir etkisi bulunmamaktadır. Söz konusu etkinliklere katılan danışanların katılmayanlara göre daha fazla görüşmeye katılmış olmalarının iyileşme üzerinde dolaylı bir etki yapabileceği düşünülmektedir; danışanların tedaviye katılımları ve uyumları görüşme sayısıyla birlikte artmaktadır. Tedaviye katılımının artması ise iyileşmeyi etkileyen en önemli etkenlerden birisidir. Tartışma: Sonuç olarak merkezlerde yapılan etkinliklerin danışanların tedaviye katılımı ve dolayısıyla iyileşmeleri üzerinde etkisi olduğu söylenebilir. (Anadolu Psikiyatri Derg 2019; 20(özel sayı.1):112-115)

Diğerleri